Διαδίκτυο, Κοινωνία

Τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τις απάτες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων ξεκινάει σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

 Το σχέδιο νόμου εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του από την ΝΔ στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ το καταψήφισε.

 Υπουργικές Τροπολογίες

 Στο νομοσχέδιο, παράλληλα, έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα δύο υπουργικές τροπολογίες.

Η πρώτη, με ρυθμίσεις που αφορούν την σύνθεση συγκρότησης των δικαστηρίων Ανηλίκων. Τροποποιήσεις στον Κώδικά Οργανισμών Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Παράταση έως τις 31/12/2022 των επειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων ( τροποποίηση παρ.4 του άρθρου 54 του ν. 4871/2021) Της παράτασης ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 998 ΚΠολΔ και της παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4912/2022. Καθώς και αλλαγές σχετικά με την Αρχή Προσφυγών (Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4375/2016).

  Η δεύτερη υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί αφορά διατάξεις σχετικά με την αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» – Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 126 ν. 4446/2016. 2. Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 125 ν. 4446/2016. Προσωρινή μεταφορά έδρας προξενικής Αρχής λόγω ένοπλης σύρραξης ή φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 308 ν. 4781/2021.

Πηγή: dikaiologitika.gr