Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Ο πρώτος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΑΙ

Γράφει ο Στέλιος Κaλτσάς, φοιτητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Tο Artificial Intelligence Act (AIA) είναι ο πρώτος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Πρόκειται για μια πρόταση κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη, χρήση και πώληση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ.

Το AIA προτείνει μια σειρά κανόνων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευθύνης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας των ανθρώπων. Ο νόμος αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όσο και τους χρήστες τέτοιων συστημάτων.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας. Επιπλέον, ο νόμος προτείνει τη δημιουργία μιας λίστας απαγορευμένων πρακτικών για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως η χρήση συστημάτων αναγνώρισης προσώπων για την ταυτοποίηση των ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η χρήση συστημάτων που δημιουργούν διακρίσεις ή η χρήση συστημάτων, που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, που αφορούν ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα αντίδρασης.

Οι παροχές που απαιτούνται στο πλαίσιο του νόμου περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της διαφάνειας για τη χρήση τέτοιων συστημάτων, την υποχρεωτική διενέργεια αξιολόγησης των συστημάτων πριν από την κυκλοφορία τους, και τη διασφάλιση της ευθύνης των κατασκευαστών και των χρηστών των συστημάτων.

Ο νόμος προκαλεί σημαντική συζήτηση και αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι προτάσεις του νόμου είναι πολύ αυστηρές και θα περιορίσουν σοβαρά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο νόμος προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού οργάνου για την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του νόμου. Τέλος, έχει ακόμα να περάσει από τον κανονιστικό έλεγχο και τη διαδικασία έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, οπότε είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στον τελικό νόμο.

Η πρόταση για τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2021. Από τότε, ο νόμος βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης και τροποποίησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αναμένεται να υπάρξουν πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις στον τελικό νόμο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Δεν υπάρχει σαφής χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς θα εγκριθεί ο τελικός νόμος, αναμένεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος προτού γίνει αυτό. Μόλις ο νόμος εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence