Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο, Κυβερνοπόλεμος, Συμπεριφορά

Κοινωνική πολιτική και κυβερνοασφάλεια

Γράφει η Μαρίνα Καρατζαφέρη, Κοινωνικός Επιστήμονας

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2020 στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή και ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν την Νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια για την περίοδο 2020-2025, όπου αναφέρεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Βασική συνιστώσα της στρατηγικής είναι η διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη και της στρατηγικής της Ε.Ε. για την Ένωση Ασφάλειας.

Η στρατηγική θα ενισχύσει  τη συλλογική ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των κυβερνοαπειλών και θα διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, αεροπλάνα, δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, νοσοκομεία κ.ά θα μπορούν να επωφεληθούν από αξιόπιστες υπηρεσίες και αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία. Επίσης, δίνει την δυνατότητα στην Ε.Ε. να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο όσον αφορά τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα στον κυβερνοχώρο και να εντείνει τη συνεργασία με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση ενός παγκόσμιου, ανοικτού, σταθερού και ασφαλούς κυβερνοχώρου, βασισμένου στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις δημοκρατικές αξίες.

Η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την αντιμετώπιση τόσο της κυβερνοανθεκτικότητας όσο και της φυσικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και δικτύων: μια οδηγία με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS) και μια νέα οδηγία σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των μελλοντικών διαδικτυακών και μη διαδικτυακών κινδύνων από τις κυβερνοεπιθέσεις έως το έγκλημα και τις φυσικές καταστροφές, με συμπληρωματικό τρόπο. Η νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια έχει ως στόχο να διαφυλάξει ένα παγκόσμιο και ανοικτό διαδίκτυο, παρέχοντας ταυτόχρονα διασφαλίσεις και για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων. Περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για κανονιστικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, καθώς και για πρωτοβουλίες πολιτικής, σε τρεις τομείς δράσης της Ε.Ε. :

  1. Ανθεκτικότητα, τεχνολογική κυριαρχία και ηγετική θέση

Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση των κανόνων για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, βάσει οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS ή «NIS 2»), προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο κυβερνοανθεκτικότητας των κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών τομέων: νοσοκομεία, σιδηρόδρομοι, ερευνητικά εργαστήρια, ενεργειακά δίκτυα, κ.α. Επιπλέον, πρότεινε την δημιουργία ενός δικτύου κέντρων επιχειρήσεων ασφάλειας σε ολόκληρη την Ε.Ε., τροφοδοτούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα αποτελέσει «ασπίδα κυβερνοασφάλειας» για την Ε.Ε. κ.ά.

  1. Ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης

Η Επιτροπή προετοιμάζει μια νέα Κοινή Μονάδα Κυβερνοχώρου, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της Ε.Ε. και των αρχών των κρατών μελών που έχουν την αρμοδιότητα πρόληψης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη στρατιωτικών και διπλωματικών κοινοτήτων, καθώς και των κοινοτήτων επιβολής του νόμου και κυβερνοάμυνας. Ο ύπατος εκπρόσωπος υπέβαλλε προτάσεις για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης της Ε.Ε. για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας και να αναπτύξει σύγχρονες ικανότητες, αξιοποιώντας το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας κ.ά.

  1. Προώθηση ενός παγκόσμιου και ανοικτού κυβερνοχώρου μέσω αυξημένης συνεργασίας

Η Ε.Ε. θα εντείνει τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας στον κυβερνοχώρο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο. Θα εντατικοποιηθούν οι κυβερνοδιάλογοι με τρίτες χώρες, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με την πολυσυμμετοχική κοινότητα. Επίσης, θα δημιουργήσει δίκτυο για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρο τον κόσμο για να προωθήσει το όραμά της γι’ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια με πρωτοφανές επίπεδο επενδύσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασής της, κατά τα επόμενα χρόνια μέσω μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε., του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους έως και 4,5 δις. euro από την Ε.Ε., τα κράτη μέλη και τον κλάδο, ιδίως στο πλαίσιο του Κέντρου Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας και του Δικτύου Κέντρων Συντονισμού και να διασφαλιστεί ότι σημαντικό μέρος θα διατεθεί στα Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Τα υφιστάμενα μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε. που αποσκοπούν στην προστασία των βασικών υπηρεσιών και υποδομών, τόσο από κυβερνοκινδύνους, όσο και από φυσικούς κινδύνους πρέπει να επικαιροποιηθούν. Οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να εξελίσσονται με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση και διασύνδεση. Οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την επικαιροποίηση των κανόνων σύμφωνα με τη λογική της στρατηγικής της Ε.Ε. για την Ένωση Ασφάλειας. Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών λόγω της ψηφιοποίησης και της διασύνδεσης, η προτεινόμενη οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία  NIS ή «NIS 2») θα καλύπτει μεσαίες και μεγάλες οντότητες από περισσότερους τομείς με βάση την κρισιμότητά τους για την οικονομία και την κοινωνία. Η πρόταση NIS 2 θα συμβάλει στην αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας για τη διαχείριση κυβερνοκρίσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ασφαλέστερα δίκτυα επόμενης γενιάς: το 5G και πέραν αυτού

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της  για την κυβερνοασφάλεια, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής και του ENISA — του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια, θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή για το 5G μιας ολοκληρωμένης και αντικειμενικής προσέγγισης βάσει κινδύνου για την ασφάλεια των δικτύων 5G και των μελλοντικών γενεών δικτύων.

Σύμφωνα με την έκθεση, σχετικά με τον αντίκτυπο της σύστασης της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G και την πρόοδο στην εφαρμογή της εργαλειοθήκης της Ε.Ε. με μέτρα, μετά την έκθεση προόδου του Ιουλίου του 2020, τα περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την εφαρμογή των συνιστώμενων μέτρων. Στόχος τους είναι να διασφαλιστούν οι τυχόν κίνδυνοι,  με συντονισμένο τρόπο,  για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση υψηλού κινδύνου και να αποφευχθεί η εξάρτησή τους.

Πηγή:

https://www.ktpae.gr/insights/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA/