CSI Institute

Πολιτική Ενημέρωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CSI INSTITUTE

Το www.csii.gr αποτελεί το διαδικτυακό τόπο του μη Κερδοσκοπικού Σωματείου CSI Institute («Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια»), το οποίο έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή εκπαιδευτικών και κοινωφελών σκοπών, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στο διαδίκτυο, καθώς και την εκπαίδευση, την έμπρακτη ενεργοποίηση και την επιστημονική έρευνα στο τομέα των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο, μέσω της ιστοσελίδας του, στοχεύει στην ενημέρωση και την εν γένει δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα διαδικτύου, ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών, ασφαλούς χρήσεως του διαδικτύου, αλλά και χειρισμού διαδικτυακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΖΩΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς, για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή. Το Ινστιτούτο μας,  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε ισχύ από την 25.05.2018 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις μας, τις έννομες υποχρεώσεις, το εκάστοτε έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου μας ή το δικό σας συμφέρον.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής, το Ινστιτούτο μας σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα μέσα προστασίας τους) και τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως λόγου χάρη το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο. Επίσης, η «επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Ινστιτούτου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει το Ινστιτούτο από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή του ιδίου του Ινστιτούτου.

Το CSIi, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, το Ινστιτούτο μας ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Το Ινστιτούτο μας σας ενημερώνει ότι, μέσω της ιστοσελίδας του www.csii.gr, ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς και δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εάν και μόνο εσείς τα παρέχετε. Αναλυτικότερα, το Ινστιτούτο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

α) Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμό σας και οιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμείτε εσείς να μας

β) Επιπλέον, το Ινστιτούτο μας, για τις ανάγκες οργάνωσης και προβολής των σχετικών του δράσεων και ενεργειών, έχει στη διάθεσή του ηλεκτρονικό αρχείο με φωτογραφικό υλικό, η συλλογή και ανάρτηση του οποίου στην ιστοσελίδα του και η εν γένει δημοσιοποίησή του τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα), τα οποία απεικονίζονται, έχουν παράσχει εκ των προτέρων την ελεύθερη και ρητή τους συγκατάθεση για τους ως άνω σκοπούς.

γ) Τέλος, λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Πρόγραμμα ζωντανής συνομιλίας (live chat) «tawk.to»

Στην ιστοσελίδα μας, λειτουργεί πρόγραμμα ζωντανής συνομιλίας, το οποίο παρέχεται από την «tawk.to» (www.tawk.to). Το «tawk.to» δημιουργήθηκε με σκοπό την άμεση υποστήριξη των παιδιών. Αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου CSIi για την νεολαία και συγκεκριμένα απευθύνεται σε ηλικίες 13 έως 18 ετών. Κατανοώντας την άμεση και έγκαιρη επικοινωνία των νέων για συμβουλευτική υποστήριξη και γρήγορη πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας, αποφασίσαμε, ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, να ενσωματώσουμε στις δράσεις μας, μία τεχνολογική πλατφόρμα προσβάσιμη στους νέους, όπου με ανώνυμο τρόπο και με γνώμονα πάντα το απόρρητο και τους δεοντολογικούς κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας, θα βρίσκουν λύσεις και ανταπόκριση στα καθημερινά θέματα που τους προβληματίζουν. Συγκεκριμένα, με έναν απλό τρόπο, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.csii.gr και κάνοντας μία απλή εγγραφή στο chat, καταχωρώντας μόνο ένα ψευδώνυμο, οι ειδικοί θα απαντούν στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των νέων, καθημερινά και ώρες από 15.00 έως 17.00. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν και η πρόσβαση είναι εύκολη και γρήγορη, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο και οι ειδικοί άρτια καταρτισμένοι, προκειμένου να κινητοποιούνται οι νέοι να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν την ανάγκη τους και τελικά να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που επιθυμούν, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις συναισθηματικής ευαλωτότητας, με απώτερο σκοπό να γίνει περισσότερο λειτουργική η καθημερινότητά τους.

Σημειώνεται ότι, κατά την ανωτέρω επικοινωνία, δε θα ζητούνται προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να ταυτοποιήσουν το φυσικό πρόσωπο που τα παρέχει. Ώστε, τα δεδομένα που συλλέγονται, δε χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη και δε συνενώνονται με τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του ψευδωνύμου, εκτός εάν προσωπικά δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς κατά την διάρκεια της ζωντανής συνομιλίας.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «tawk.to» και την προστασία των δεδομένων σας μέσω αυτού, μπορείτε να επισκεφτείτε:

www.tawk.to/data-protection/

www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 1. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Το Ινστιτούτο μας δεν επεξεργάζεται κατά κανόνα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως φερ’ ειπείν δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που εσείς μας τα παρέχετε με δική σας πρωτοβουλία και οικειοθελώς, η τυχόν επεξεργασία τους θα είναι απολύτως σύννομη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιδίως το άρ. 9 ΓΚΠΔ) και συμβαδίζει με τους επίσημους σκοπούς του Ινστιτούτου, όπως αποτυπώνονται στο Καταστατικό του (λ.χ. συμβολή στην προστασία του κοινού και ιδίως των ευπαθών ομάδων, όπως τα παιδιά, κ.λπ.).

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ανήλικα πρόσωπα

Το CSI Institute έχει κύριο σκοπό του τη στήριξη και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες και στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αλλά και στην επίλυση προβλημάτων, μέσω διαδικτυακής γραμμής υποστήριξης και σελίδων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ώστε, μολονότι δεν ενθαρρύνουμε τα ανήλικα πρόσωπα να εισφέρουν στοιχεία που συντελούν στην ταυτοποίησή τους, ενδέχεται, ιδίως όταν αυτό επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να τύχουν επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων προσώπων, έχοντας διαρκώς προτεραιότητά μας την προστασία του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή και του συμφέροντός τους. Στις περιπτώσεις αυτές (όπως λ.χ. όταν υποπέσει εις γνώση μας η πιθανή τέλεση ενός αδικήματος κατά ανηλίκου προσώπου, κ.λπ.), βασιζόμενοι σε απόλυτη διαφάνεια, δρώντας με απόλυτη εμπιστευτικότητα και έχοντας αυστηρώς υπ’ όψιν το μείζον συμφέρον του παιδιού, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων των ανηλίκων, μεταξύ άλλων, με τη μη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την απουσία άμεσης εμπορικής προώθησης προς τους ανηλίκους και την αποχή από την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 1. Νομιμότητα επεξεργασίας

Το Ινστιτούτο μας επεξεργάζεται νομίμως τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους εκάστοτε σκοπούς. Ώστε, τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε στηριζόμενοι οπωσδήποτε σε μία από τις εξής νομικές βάσεις:

α) όταν προηγουμένως μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, όπως όταν απεικονίζεσθε στο φωτογραφικό μας υλικό,

β) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σύμβασης,

γ) για τη συμμόρφωση του Ινστιτούτου με υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου, όπως λ.χ με την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του,

δ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντός σας,

ε) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος του Ινστιτούτου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

στ) όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Ινστιτούτου (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς εσάς.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Το Ινστιτούτο μας δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Ώστε, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν το προσωπικό και οι εθελοντές μας (λ.χ. ψυχολόγοι, εγκληματολόγοι), οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης της εθελοντικής τους δράσης και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Ακολούθως, το CSIi ενδέχεται να γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά πάντως εντός της Ε.Ε.), στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό του εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς.

Στο σύνολο των περιπτώσεων, το Ινστιτούτο μας νομίμως διασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, παροχής επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, με σκοπό την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Διεθνείς διαβιβάσεις των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Το Ινστιτούτο δε διαβιβάζει κατά κανόνα απευθείας προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται).

Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα «tawk.to», όσες πληροφορίες μας παρέχετε, ακόμη και εάν δεν σας ταυτοποιούν, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε ένα server στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η «tawk.to» διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα αυτών, καθότι είναι εγεγγραμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα του Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής) και υποχρεούται να τηρήσει τις διατάξεις της Ε.Ε. περί προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.

 1. Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ινστιτούτο διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με το Ινστιτούτο, ιδίως σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης και για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, διατηρούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας, για την οποία έγινε η επικοινωνία, ήτοι για την εξυπηρέτησή σας και σε κάθε περίπτωση έως την ανάκληση της συγκατάθεσης που μας έχετε παράσχει σχετικά.

Αναφορικά με την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα μας και η εν γένει δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται έως την ενδεχόμενη ανάκληση της παρασχόμενης συγκατάθεσης των εικονιζόμενων προσώπων και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση του αντίστοιχου φωτογραφικού υλικού ή βίντεο.

 1. Ασφάλεια πληροφοριών

Στο Ινστιτούτο μας, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.

Έτσι, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και όσοι τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας. Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους είχε γίνει συλλογή τους ή ανάλογα με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ή διατήρησης εγγράφων.

Ακολούθως, προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση . Χρησιμοποιούμε συστήματα υπολογιστών με πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, τα οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που μας διαβιβάζονται. Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο εφαρμόζει στην ιστοσελίδα του το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο μας βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

 1. Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας (browser) στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή. Η λειτουργία των cookies εντοπίζεται στο να επιτρέπουν σε ένα διακομιστή web να μεταφέρει δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή μία φορητή συσκευή για σκοπούς τήρησης αρχείων ή για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως φερ’ ειπείν τις σελίδες που επισκέφθηκε ο εκάστοτε χρήστης, το χρονικό σημείο της επίσκεψης, όπως και ορισμένο τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Τα cookies βοηθούν έναν ιστότοπο να προσφέρει μία περισσότερο φιλική και ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης στο χρήστη.

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε μόνο αναγκαία cookies. Τα αναγκαία cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν να περιηγήσθε στον ιστότοπο και να κάνετε χρήση των λειτουργιών που σας παρέχουμε.

Τα cookies αυτά δε συλλέγουν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και δεν ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα τους χρήστες, αλλά το σύνολο των δεδομένων συλλέγονται κατά ανώνυμο τρόπο.

Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των cookies αυτών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

 1. Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το Ινστιτούτο, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, το Ινστιτούτο θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Ινστιτούτου για τη διακράτησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ινστιτούτου για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Ινστιτούτο ή τρίτος.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, που βασίσθηκε στη συγκατάθεση, δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 1. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να το απευθύνετε εγγράφως προς το Ινστιτούτο (στη διεύθυνση Καπνικαρέας 9 – 11, Αθήνα) ή να το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου info@csii.gr.

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμά του, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νομίμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρνηση του Ινστιτούτου ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το Ινστιτούτο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων πατήστε εδώ

 1. Ειδικότερες δηλώσεις του CSI Institute
 • Το Ινστιτούτο δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
 • Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.csii.gr. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.
 1. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:
 2. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute)

Διεύθυνση: Καπνικαρέας 9 – 11, Αθήνα

Τηλέφωνο: (+30) 211 1821818

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@csii.gr.

Website: www.csii.gr

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:
 1. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr